Kiinteistökauppa - An Overview

Erityisen oikeuden kirjausta ei saa poistaa, vaikka oikeus on lakannut irtisanomisen, sopimuksen tai muun syyn takia sovittua aikaisemmin, ennen kuin siihen kohdistuvat kiinnitykset ja erityisen oikeuden kirjaukset on kuoletettu.

Maksa varainsiirtovero ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava six kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

one) kiinteistön saanto tai sen voimassa pysyminen on sopimuksen tai muun oikeustoimen mukaan ehdollinen;

We use cookies to improve your practical experience. By continuing to visit This web site you comply with our usage of cookies. Learn more. OK

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia kirjallisena ja kauppakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Kirjata saadaan sopimukseen tai muuhun oikeustoimeen perustuva toisen omistamaa kiinteistöä koskeva:

Sinun täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero, ennen kuin voit saada lainhuudon tai vuokraoikeutesi voidaan kirjata.

Et voi saada kiinteistöllesi lainhuutoa tai vuokraoikeuttasi ei voida kirjata, ennen kuin varainsiirtovero mahdollisine viivästyskorotuksineen on maksettu ja varainsiirtoveroilmoitus annettu.

Kirjauksen oikeusvaikutukset koskevat sopimukseen tai oikeustoimeen perustuvaa erityisen oikeuden muutosta vain, jos muutos on kirjattu.

Maksu on tehty ositusvarallisuuteen kuulumattomilla varoilla esimerkiksi silloin, jos olet ottanut sitä varten lainaa avioeron vireille tulon jälkeen tai jos maksat sellaisella omaisuudella, joka on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle esimerkiksi avioehtosopimuksessa tai lahjakirjassa.

Ostaja ei voi esimerkiksi vedota siihen, ettei huomannut ulkolaudoituksen olevan lahonnut ja uusimisen tarpeessa. 

Tuomioistuimen on viran puolesta ilmoitettava valtiolle, kun vireille on tullut sellainen kiinteistön omistusoikeutta koskeva riita, jonka seurauksena valtio voi 6 §:n nojalla joutua Kiinteistökauppa vahingonkorvausvastuuseen.

Uusi sähköisen panttikirjan saaja kirjataan tai saajaa koskevia tietoja muutetaan panttikirjan saajaksi kirjatun hakemuksesta.

Ennen virheen korjaamista on sellaisille kirjaamisviranomaisen tiedossa oleville asiaan osallisille, joille voi aiheutua korjauksesta haittaa, varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Sama on voimassa, jos kiinteistön omistusoikeus on muutoin siirtynyt toiselle tai jos panttioikeuden perustajalla ei four §:n mukaan enää ollut oikeutta luovuttaa aikaisemmin vahvistettuun kiinnitykseen perustuvaa panttikirjaa.

Muutosta kirjaamisviranomaisen kirjaamisasiassa antamaan lopulliseen ratkaisuun haetaan valittamalla maaoikeuteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *